Licencje, regulacje i członkostwa branżowe

Financial Conduct Authority (FCA)

Spółka FxPro UK Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 509956). FCA jest wiodącym, niezależnym, pozarządowym organem o ustawowych uprawnieniach nadanych na mocy brytyjskiej ustawy Financial Services and Markets Act 2000. Głównymi celami FCA są: ochrona konsumentów, poprawa uczciwości funkcjonowania systemu finansowego i promowanie konkurencyjności ze szczególnym naciskiem na uwzględnienie interesów konsumentów.

Jako w pełni zatwierdzona firma FxPro UK Limited gwarantuje zgodność ze wszystkimi wymaganiami stawianymi przez FCA.

Featured Site

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Spółka FxPro Financial Services Ltd jest zatwierdzona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (numer licencji 078/07), rządową organizację nadzorczą i regulacyjną kontrolującą zarejestrowane na Cyprze firmy zajmujące się świadczeniem usług inwestycyjnych. CySEC jest członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Serwis FxPro uzyskał wewnątrzwspólnotową licencję CySEC pozwalającą na świadczenie usług inwestycyjnych i związanych z nimi usług dodatkowych. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z europejskimi i lokalnymi przepisami, takimi jak Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych(MiFID) i cypryjska ustawa Prawo o świadczeniu usług inwestycyjnych oraz działalności rynków regulowanych z roku 2007 – Ustawa 144 (I)/2007.

MiFID

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) 2004/39/WE weszła w życie 1 listopada 2007 r. i ma na celu regulację rynków instrumentów finansowych oraz usług i działalności inwestycyjnej w Europejskiej Strefie Ekonomicznej (EEA). Dyrektywa została wdrożona na Cyprze przez ustawę Prawo o świadczeniu usług inwestycyjnych oraz działalności rynków regulowanych z roku 2007 (Ustawa 144 (I)/2007).

Głównymi celami unijnej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) są: poprawa efektywności, wzrost przejrzystości, promocja konkurencyjności oraz skuteczna ochrona konsumentów. MiFID pozwala również firmom inwestycyjnym na świadczenie usług i działalność inwestycyjną na obszarze innych państw Unii Europejskiej, jak również państw trzecich, o ile takie usługi są wyszczególnione w zezwoleniu udzielonym firmie inwestycyjnej.

Zarząd Usług Finansowych (FSB)

FxPro Financial Services Limited jest firmą autoryzowaną i nadzorowaną przez Południowoafrykański Zarząd Usług Finansowych (numer autoryzacji 45052). FSB to niezależny organ nadzorczy i regulacyjny dla usługodawców finansowych z branży pozabankowej w Afryce Południowej.

Featured Site

Członkostwa branżowe

FxPro jest członkiem:

  • CCCI (Cyprus Chamber of Commerce and Industry)
  • CFSFA (Cyprus Financial Services Firms Association)
Program wypłat odszkodowań finansowych FSCS

Spółka FxPro UK Limited jest członkiem Programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS, brytyjskiego ustawowego funduszu ostatniej szansy dla klientów zatwierdzonych instytucji finansowych. FSCS ma możliwość wypłaty odszkodowania konsumentom w sytuacji, w której instytucja finansowa nie jest w stanie lub jest wysoce prawdopodobne, że nie będzie w stanie pokryć swoich zobowiązań względem wierzycieli. Dalsze informacje dotyczące celów i roli FSCS można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fscs.org.uk

Fundusz Kompensacji Inwestorów

Spółka FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu Kompensacji Inwestorów, którego celem jest zabezpieczanie roszczeń klientów objętych ochroną oraz kompensacja wszelkich roszczeń powstałych w wyniku niespełnienia przez członka Funduszu zobowiązań wynikających z ustawy, umowy, bądź czynu bezprawnego, jakiego dopuścił się członek Funduszu.

Comments are closed.